เจ้าหน้าที่พลศึกษา 25 อำเภอ

1 มี.ค 2562      737 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เบอร์โทรเจ้าหน้าที่พลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์

โทรสาร

1

นายจัตตพล สุพรรณ

แม่อาย

083-4785657

053-856368

053-856368-11

2

นายน่านนริทน์   ปิ่นชุม

ฝาง

087-1783571

053-451155

053-451155-15

3

นายวิชาญ  จันทร์พุธ

ไชยปราการ

0861916665

053-457029

053-457029

4

นายธนากร  จำปาทิพย์

เวียงแหง

091-2029081

053-477061

053-477061

5

นายธวัช  ปองพิพัฒน์กุล

เชียงดาว

082-1836092

053-455176

053-455176

6

นางสาวขวัญเรียม ก้อนแก้ว

พร้าว

081-8826150

053-475301

053-475301

7

นายนิคม   แสงคำหล่อ

แม่แตง

086-1157306

053-471322

053-471322

8

นายกรินท์  บุญตันสา

แม่ริม

083-3230383

053-297201

053-297201-4

9

นายอัมรินทร์   สาธุเม

สะเมิง

081-7240985

053-487115

053-487115

10

นายเรวัต   เป็งไชยวงค์

สารภี

093-1908566

053-321933

053-321253

11

นายขวัญชัย   ปัญใจแก้ว

สันกำแพง

094-7417839

053-332412

053-332412-17

12

นายจักรตราวุธ   จุลมาศ

สันทราย

086-9122113

053-397125

053-492009

13

นางสาวณฤดี   เจ้ากลดี

ดอยสะเก็ด

081-6154141

053-495781

053-495781

14

นายเชิดชัย  ณ ลำปาง

หางดง

081-2352569

053-440013

053-441975

15

นางอมรรัตน์  เตจะโส

สันป่าตอง

081-8826035

053-311258

053-311258-11

16

นายสมศักดิ์  เพียรไป

แม่วาง

081-7844605

053928601

053928601

17

นายยงยุทธ์  ภูมิดวง

จอมทอง

089-2298071

053-341377

053-341177-11

18

นายภานุ   แสนกาศ

แม่แจ่ม

086-1940097

053-485111

053-828436

19

นายปราเมศร์  วิงวอน

ดอยเต่า

094-7069590

053-465066,

053-469017

053-469066

20

นายพลลพ

ดอยหล่อ

064-5340796

053-369573

053-267148

21

นายปัญญาวัชร  ประสพสัมฤทธิ์

อมก๋อย

080-7290411    

082-1885448

053-467026

053-467060

053-467026

22

นายประสิทธิพร  สร้อยนาค

ฮอด

083-1541965

053-461111

053-461111

23

นางจรวยพร    สมบูรณ์

เมือง

085-7096612

053-221016

053-221016-4

24

นายอัตนัย  รักษ์ไพรสกุล

แม่ออน

089-4355256

053-859116

053-859116

25

นายปริญญา   ษมาจิตสวยงาม

กัลยาฯ

093-0401640

053-484062

053-484062

26

นายวีรยุทธ  ธรรมขัน

สำนักงาน

097-9181732

053-112325

053-112325#18