ให้สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย

23 พ.ค. 2565      53 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ให้สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราราชภัฏเชียงใหม่เป็นผู้สัมภาษณ์ เพื่อสำรวจข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย นำไปสู่การวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยให้มีความโดดเด่น สามารถสร้างความได้เปรียบทางการค้าและส่งเสริมสินค้าทางวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล