ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ประเภทโรงแรม สถานที่พัก และบริษัทนำเที่ยว ที่ได้รับมาตรฐาน SHA/SHA PLUS/SHA Extra Plus

19 พ.ค. 2565      50 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาววิริยา วชิรานุวัฒน์ นางสาวสกาวเดือน เตจ๊ะคง และนางสาววิรชา ชูสมุทร หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการ ประเภทสถานที่พัก สุขภาพและความงาม ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับมาตรฐาน SHA/SHA PLUS/SHA Extra Plus และมาตรฐานอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ใช้บริการร่วมกับคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร โดยได้สุ่มตรวจสถานประกอบการประเภทสถานที่พัก สุขภาพและความงาม ทั้งหมด 3 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ 137 Pillars House Chiang Mai, โรงแรมนิทราลานนา และโอเอซิสสปา แอท นิมมาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ยื่นขอรับมาตรฐานการท่องเที่ยว Safety&Health Administration SHA/SHA PLUS/SHA Extra Plus เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน การสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สถานที่ดำเนินการ ณ 137 Pillars House Chiang Mai, โรงแรมนิทราลานนา และโอเอซิสสปา แอท นิมมาน หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่