ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงใหม่

18 พ.ค. 2565      40 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายวิชญพงศ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่สถิติ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมฯ ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เพื่อรับทราบการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการและพิจารณาโครงการและการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาดังนี้
      1. การพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 5 โครงการงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,426,238 บาท
      2. การพิจารณากู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 101 ราย งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,750,000 บาท