ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2564

23 เม.ย. 2564      37 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่และนางสาวภาวิไล ชลามาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 กิจกรรม ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินงาน และติดตามความคืบหน้าสถานะการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 กิจกรรมและมีการคอนเฟอร์เรนซ์ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง