ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564

8 เม.ย. 2564      18 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสำเริง ไชยแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อหารือในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งใน 10 จังหวัด ที่ต้องเข้ารับการประเมิน ในปี 2564 มีหลักเกณฑ์การประเมิน จำนวน 8 ด้าน (42 หลักเกณฑ์ย่อย) ทั้งนี้ จะดำเนินการประเมินฯ ระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน - สิงหาคม 2564 และมีอายุการรับรองคราวละ 5 ปี โดยที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายวิชาการสนับสนุนคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ และพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการไมซ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564