ทัศนศึกษาดูงาน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

19 ก.พ. 2564      25 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ทัศนศึกษาดูงาน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อให้กำลังใจกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและให้สมาชิกได้เรียนรู้วิธีการรับมือจากสถานการณ์โควิค -19 ของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ตลอดจนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฝึกงานได้มีประสบการณ์จริงในการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างเสริมประสบการณ์ การรู้จักการช่วยเหลือกัน ความรักความสามัคคีในหมู่คณะและสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง การใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ ลดช่องว่างระหว่างข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฝึกงาน ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป