ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีมัคคุเทศก์ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว พ.ศ...

26 พ.ย. 2563      67 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีมัคคุเทศก์ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว พ.ศ....โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานและสมาชิกผู้ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มติที่ประชุมดังนี้ 1. ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวต้องใช้มัคคุเทศก์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ใปในการนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานทีต่างๆ 2.ในการนำเที่ยวตามรายการนำเที่ยว ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจัดให้มีจำนวนมัคคุเทศก์อย่างน้อย1คน ต่อนักท่องเที่ยวคณะหนึ่งไม่เกิน 50 คน เว้นแต่ในกรณีมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่เกิน 12 คนและในรายการนำเที่ยวระบุว่าจะไม่จัดให้มีมัคคุเทศก์ถ้ามีจำนวนนักท่องเที่ยวไม่เกินจำนวนดังกล่าว  เพื่อการประกอบพิจารณาของคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ต่อไป ณ โรงแรมเชียงใหม่ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่