ประชุมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

26 พ.ย. 2563      58 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวภาวิไล ชลามาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับพื้นที่ และการขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุม และมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ร่วมหารือ