ประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

25 พ.ย. 2563      62 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวภาวิไล ชลามาตย์ และ นายโชติวิทย์ ธิมาทาธีรโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรม เดอะ แคนนาส อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม โดยในที่ประชุมได้หารือ ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมแต่ละกลุ่มภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยส่วนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้ไปปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดโครงการบางส่วนเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และได้จัดทำ TOR สำหรับโครงการที่มีการจ้างเหมาแนบประกอบการพิจารณาไปเป็นที่เรียบร้อย