ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2563

25 พ.ย. 2563      54 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และพิจารณาเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ โดยมี นายสำเริง ไชยแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม สถานที่ดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่