รับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง”ครั้งที่ 4

17 พ.ย. 2563      157 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจักรพงษ์สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง”ครั้งที่ 4 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อสาระสำคัญและขั้นตอนของการดำเนินการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผังเมือง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของแนะจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่