ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563

14 ก.ย. 2563      19 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายจักรพงษ์สิทธิหล่อ นักวิเคราะหฺ์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563 ทั้งนี้มีเรื่องสำคัญ อาทิ สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, งบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงใหม่, การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่