ยกเลิกประกวดราคาจ้าง จำนวน 8 รายการ

15 พ.ค. 2563      791 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

1. ยกเลิกประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมชนเผ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. ยกเลิกประกวดราคาจ้างกิจกรรม เสน่ห์ท่องเท่ี่ยวชุมชนนวัตวิถี สุขีล้านนา เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3. ยกเลิกประกวดราคาจ้างกิจกรรมคาราวานสุดยอดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา Lanna Creative ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4. ยกเลิกประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมดนตรีล้านนาสู่สากล (Lanna International Music Festival) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5. ยกเลิกประกวดราคาจ้างจ้างกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจอาหารล้านนาฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6. ยกเลิกประกวดราคาจ้างกิจกรรม Smart Halal Tourism Fair 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7. ยกเลิกประกวดราคาจ้างกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว Halal ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8. ยกเลิกประกวดราคาจ้างจ้างกิจกรรมฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว รวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารดาวน์โหลด

attch_20200515145529_0.pdf ดาวน์โหลด
attch_20200515145529_1.pdf ดาวน์โหลด
attch_20200515145529_2.pdf ดาวน์โหลด
attch_20200515145529_3.pdf ดาวน์โหลด
attch_20200515145529_4.pdf ดาวน์โหลด
attch_20200515145529_5.pdf ดาวน์โหลด
attch_20200515145529_6.pdf ดาวน์โหลด
attch_20200515145529_7.pdf ดาวน์โหลด