ดาวน์โหลด

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก   298 ครั้ง
มาตรการที่ 1 มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินและงบประมาณของทางราชการ   284 ครั้ง
ผลการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร   722 ครั้ง
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2563   679 ครั้ง
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒   278 ครั้ง
แบบฟอร์มโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 2564   841 ครั้ง
รายงานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3   518 ครั้ง
สถานที่ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ปี 2561   1297 ครั้ง
ลดปัญหาหมอกควัน   616 ครั้ง