เอกสารมาตรการป้องกัน COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่

คำสั่ง ประกาศ ของจังหวัดเขียงใหม่ เกี่ยวกับ โควิด-19 ระลอกใหม่   8 ม.ค. 2564 1602 ครั้ง
ทำแบบประเมินความเสี่ยง โคโรน่า ผ่าน QR-CODE   3 ธ.ค. 2563 269 ครั้ง
ประกาศนายกรัฐมนตรี   1 ธ.ค. 2563 630 ครั้ง
การดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา ตามคู่มือฯ ฉบับที่ 2   26 พ.ย. 2563 143 ครั้ง
การปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   16 ก.ย. 2563 762 ครั้ง
ข้อกำหนด และคำสั่งนายกรัฐมนตรีออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   3 ส.ค. 2563 717 ครั้ง
ประกาศนายกรัฐานตรี ขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน   3 ส.ค. 2563 507 ครั้ง
แนวทางการจัดและแสดงคอนเสิร์ต   31 ก.ค. 2563 188 ครั้ง
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   17 ก.ค. 2563 267 ครั้ง