ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอ.....   9 มี.ค 2564 70 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ยนการส่งเสริม พัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบ.....   29 ก.ย. 2563 442 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ยนการส่งเสริม พัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบ.....   21 ก.ย. 2563 151 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และกลุ่มชาติพันธ์ล้านนา .....   21 ก.ย. 2563 6902 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 50 คน.....   21 ก.ย. 2563 142 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างแบรนด์และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธี.....   21 ก.ย. 2563 134 ครั้ง
ยกเลิกประกวดราคาจ้าง จำนวน 8 รายการ   14 พ.ค. 2563 226 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   23 ธ.ค. 2562 220 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมที่ 1.4 กิจกรรมเทศกาลดนตรีในสวน Gaden Music Festival ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอ.....   18 มิ.ย. 2562 649 ครั้ง