ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ยนการส่งเสริม พัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบ.....   29 ก.ย. 2563 179 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ยนการส่งเสริม พัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบ.....   21 ก.ย. 2563 95 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และกลุ่มชาติพันธ์ล้านนา .....   21 ก.ย. 2563 112 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 50 คน.....   21 ก.ย. 2563 90 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างแบรนด์และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธี.....   21 ก.ย. 2563 87 ครั้ง
ยกเลิกประกวดราคาจ้าง จำนวน 8 รายการ   14 พ.ค. 2563 172 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   23 ธ.ค. 2562 178 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมที่ 1.4 กิจกรรมเทศกาลดนตรีในสวน Gaden Music Festival ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอ.....   18 มิ.ย. 2562 440 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมจัดงาน Northem Long Stay Fair ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กททรอนิกส.....   17 มิ.ย. 2562 757 ครั้ง