ดาวน์โหลด

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก   64 ครั้ง
มาตรการที่ 1 มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินและงบประมาณของทางราชการ   48 ครั้ง
ผลการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร   66 ครั้ง
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2563   219 ครั้ง
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒   75 ครั้ง
แบบฟอร์มโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 2564   476 ครั้ง
รายงานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3   278 ครั้ง
สถานที่ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ปี 2561   1000 ครั้ง
ลดปัญหาหมอกควัน   286 ครั้ง