ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมดนตรีล้านนาสู่สากล (Lanna International Music Festival) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     12 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมชนเผ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     12 พ.ค. 2563
จ้างกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา(รายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     29 เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     17 เม.ย. 2563
ซื้อชุดโต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     17 เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     4 ก.ย. 2562