ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมดนตรีล้านนาสู่สากล (Lanna International Music Festival) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     14 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมคาราวานสุดยอดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา Lanna Creative ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     14 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างกิจกรรม เสน่ห์ท่องเท่ี่ยวชุมชนนวัตวิถี สุขีล้านนา เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     14 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมชนเผ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     12 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมคาราวานสุดยอดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา Lanna Creative ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     12 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างกิจกรรม เสน่ห์ท่องเท่ี่ยวชุมชนนวัตวิถี สุขีล้านนา เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     12 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมดนตรีล้านนาสู่สากล (Lanna International Music Festival) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     12 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างกิจกรรม เสน่ห์ท่องเท่ี่ยวชุมชนนวัตวิถี สุขีล้านนา เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     12 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมคาราวานสุดยอดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา Lanna Creative ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     12 พ.ค. 2563