ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างกิจกรรม Smart halal Tourism Fair 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     14 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจอาหารล้านนาฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมออกบูธ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมธุรกิจอาหารล้านนาฮาลาลในพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     14 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Halal ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     14 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     14 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างกิจกรรม Smart halal Tourism Fair 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     14 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจอาหารล้านนาฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมออกบูธ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมธุรกิจอาหารล้านนาฮาลาลในพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     14 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     14 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Halal ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     14 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมชนเผ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     14 พ.ค. 2563