ѹ 6 .. 2561 09:47:59(ӹǹҹ3177)

วิสัยทัศน์

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ยั่งยืน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต"

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานที่ดีและมีคุณภาพอย่างยั่งยืน เพิ่มรายได้ของประชาชน
2.ส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเป็นวิถีชีวิต
3. ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาให้มีมาตรฐานและพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ