ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมชนเผ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมชนเผ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ยกเลิกประกาศเชิญชวน

     e-bidding

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่