ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจอาหารล้านนาฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมออกบูธ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมธุรกิจอาหารล้านนาฮาลาลในพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจอาหารล้านนาฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมออกบูธ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมธุรกิจอาหารล้านนาฮาลาลในพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ยกเลิกประกาศเชิญชวน

     e-bidding

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่