ประกวดราคาจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกวดราคาจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกาศเชิญชวน

     e-bidding

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่