ประกวดราคาจ้างกิจกรรม Smart halal Tourism Fair 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกวดราคาจ้างกิจกรรม Smart halal Tourism Fair 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกาศเชิญชวน

     e-bidding

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่